Wang Laboratory
image
People

Zhanpeng Huang, PhD, Postdoctoral Fellow
BS. Sun Yat-Sen (Zhongshan) University, Guangzhou, China
PhD. Sun Yat-Sen (Zhongshan) University, Guangzhou, China
Phone: 617-919-3125
Email: zhuang@enders.tch.harvard.edu